ירושה

חוק הירושה במדינת ישראל, מגדיר כללים שנראים ברורים לכאורה, לאופן חלוקת עזבונו של אדם לאחר פטירתו. עם זאת, על מנת להימנע מתרחישים בלתי צפויים ומסכסוכי יורשים, מומלץ לערוך צוואה מסודרת ומפורטת מול עורך דין, שתבטיח כי רצונו של המצווה יצא אל הפועל לאחר לכתו.

 

מה זו ירושה ומהו החוק המסדיר את אופן הטיפול בה?

ירושה או בשמה הנוסף: "עיזבון", היא מונח כולל המייצג את מכלול הנכסים שאדם מייעד עבור היורשים שלו, לאחר שילך לעולמו. חוק הירושה, התשכ"ה 1965 – הינו החוק בישראל שמתווה את אופן חלוקת הירושה בין היורשים.

 

איך מתבצע הליך חלוקת הירושה בין היורשים?

על מנת להסדיר את חלוקת נכסיו של אדם שהלך לעולמו, על האנשים המעוניינים לרשת אותו, להגיש בקשה למתן צו ירושה לרשם לענייני ירושה במחוז מגוריו של המנוח טרום פטירתו. בקשה למתן צו ירושה ניתנת להגשה על ידי מילוי טופס במשרדי הרשם, באמצעות משלוח בדואר רשום או באתר האינטרנט של האופוטרופוס הכללי.

 

אילו מסמכים חשוב לכלול בהגשת הבקשה למתן צו ירושה?

על מנת שהבקשה לצו ירושה תהיה ברת תוקף, עליה לכלול את המסמכים והאסמכתאות שלהלן:

  1. טופס בקשה לצו ירושה – מלא וחתום בידי מגיש הבקשה כמצהיר, עם אימות נוטריוני מול עורך דין / נוטריון / שופט / דיין / ראש הרשות המקומית.
  2.  תעודת פטירה מקורית של המנוח או העתק נאמן למקור של התעודה.
  3. אישור בכתב מטעם כל היורשים להגשת הבקשה בצירוף חתימותיהם, או אסמכתא המעידה על משלוח הודעה בדבר הגשת הבקשה לכל היורשים ואישור על שליחתה באמצעות דואר רשום.
  4. ייפוי כוח מקורי או העתק נאמן למקור – במידה והמבקש מיוצג על ידי עו"ד.
ירושה
ירושה

את הבקשה והמסמכים שלהלן יש להגיש ב – 4 העתקים (לרבות המקור). הטיפול בבקשה מחויב בתשלום אגרה (אותה ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי באופן מקוון). היה ולמנוח אין יורשים חוקיים, רכושו יועבר לחזקתו של האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים.

מהי ירושה על פי דין?

במקרה בו המנוח לא השאיר צוואה בלכתו, חוק הירושה, התשכ"ה 1965 – הוא דבר החקיקה שיגדיר מהו סדר היורשים על פי דין. בהתאם לחוק זה, יורשיו של הנפטר יהיו לרוב קרובי משפחתו הנותרים. חוק הירושה, מגדיר בתור יורש בן משפחה שהיה בין החיים כאשר המוריש נפטר, או נולד בתוך 300 ימים ממותו של המוריש.

 

מהו סדר היורשים על פי חוק הירושה במדינת ישראל?

חוק הירושה הישראלי מגדיר את סדר הקדימויות בירושה, על פי ההיררכיה שלהלן:

  1. בני זוג (כולל ידועים בציבור בהינתן תנאים ספציפיים)
  2. ילדי הנפטר והצאצאים שלהם
  3. הוריו של הנפטר והצאצאים שלהם
  4. הורי הוריו של הנפטר והצאצאים שלהם

מן הראוי לציין בהקשר זה כי גם ילדים מאומצים שעברו תהליך אימוץ כדין (ובהמשך גם ילדיהם ונכדיהם), יהיו זכאים לרשת את המנוח ששימש כהורה המאמץ שלהם, וזכאותם תהיה שוות ערך בעיני החוק, לזכויות הירושה של ילד ביולוגי. יתרה מכך, למאומץ ולצאצאים שלו, שמורה גם הזכות לרשת את קרובי המשפחה הביולוגיים של המאמץ.

 

האם ניתן לשלול את זכות הירושה מאנשים מסוימים?

אדם אשר הורשע בנטילת חייו של המנוח באופן מכוון, או בניסיון מכוון ליטול את חייו של המוריש, כמו גם אדם אשר הורשע בהעלמה, הסתרה או השמדה של צוואת הנפטר, ניסיון לזיוף הצוואה או תביעה לפי צוואה מזויפת – לא יהא זכאי לרשת את הנפטר.

 

מהי הסתלקות מירושה?

בנסיבות מסוימות, עשויים יורשים להעדיף לוותר על זכותם בירושה שהותיר עבורם הנפטר. חוק הירושה מכיר בזכותם זו, ומאפשר ליורשים להגיש הצהרה, בטווח שבין פטירת המוריש ועד חלוקת הירושה בפועל – לפיה הם מבקשים לוותר על חלקם בעיזבון. הצהרה זו ידועה בתור "הסתלקות מירושה", והיא מתבצעת על ידי הגשת תצהיר שנחתם בנוכחות עו"ד, מטעם היורש המעוניין בהסתלקות.

לאחר הסתלקות מירושה, חלקו בעיזבון של היורש המסתלק, יתווסף לחלקם של יתר היורשים החוקיים של המנוח. אפשרות חליפית העומדת ליורש, היא לבצע הסתלקות מירושה ולהקצות את חלקו עבור בן או בת זוגו של המוריש, בנו או בתו, או אחיו של המנוח. ליורש שמורה  גם הזכות לשעבד או להעביר את חלקו בירושה.

 

מהו מנהל עיזבון ומה תפקידו בהקשר לטיפול בענייני ירושה?

מנהל עיזבון הוא אדם (לרוב מדובר בעורך דין או רואה חשבון), חברה או האפוטרופוס הכללי, הממונה מטעם בית משפט לטובת הטיפול בירושה שהותיר אחריו אדם שהלך לעולמו. כאשר מתגלע סכסוך בין היורשים החוקיים של המנוח, או במצב בו מי מהיורשים נעדר או שלא ניתן לאתרו, או כשמתנהל הליך משפטי כלשהו הנוגע לנכסי הירושה – עלול לעלות הצורך במינוי של מנהל עיזבון.

מעורבות של מנהל עיזבון בעת הטיפול בחלוקת עיזבונו של המנוח, יכולה גם להופיע כדרישה מפורשת שהמוריש הגדיר בעת עריכת הצוואה, ולעתים אף תצוין בצוואה זהותו של מנהל עיזבון ספציפי מקרב היורשים או אדם אחר שהמנוח סמך עליו. כאשר מנהל העיזבון האמון על הטיפול בעזבונו של המנוח הוא איש מקצוע, שכרו יהיה בדרך כלל 4 אחוזים מתוך שווי הנכסים שייעד הנפטר להורשה, אך אין אילוץ חוקי המחייב זאת.

 

מהו מנהל עיזבון זמני וכיצד הוא מטפל בירושה?

מנהל עיזבון זמני הינו מנהל עיזבון שאחראי לטפל בנכסיו של הנפטר לפרק זמן מוגבל, טרום מתן צו ירושה או צו לקיום צוואה, כאשר עולה צורך מיידי ואקוטי בהליכים לטיפול בנכסי הירושה. במסגרת תפקידו, אמון מנהל העיזבון הזמני על כינוס נכסי העיזבון של המנוח, פרסום הודעות לנושיו של המוריש, תשלום חובות העיזבון, הגנה על נכסי העיזבון, וכל פעולה אחרת הנחוצה לשימורם של נכסים אלו בהתאם להנחיות בית המשפט.

 

מרבה נכסים – מרבה דאגה: על חשיבותה של ירושה על פי צוואה

קיימים אינספור סיפורים בדבר סכסוכי ירושה בין בני משפחה. הדבר שכיח במיוחד כאשר המנוח הותיר אחריו ירושה מכובדת, הכוללת נכסים רבים. למותר לציין כי סכסוכי יורשים אינם עושים צדק עם זכרו של המנוח ומותירים אחריהם משקעים וקונפליקטים ארוכי שנים בין קרובי המשפחה הנותרים, לאורך זמן. מכאן חשיבותה הרבה של עריכת צוואה מבעוד מועד.

 

ערעור על הוראות הצוואה

צוואה הינה מסמך בעל תוקף משפטי, אשר במסגרתו מצווה אדם על הורשת הנכסים שבבעלותו לאנשים ולמטרות הקרובים לליבו. הוראות הצוואה גוברות על הכללים בצו הירושה. פירוש הדבר הינו כי אדם רשאי לבחור להוריש את כל רכושו עלי אדמות לעמותה מסוימת, למיזם שהוא מוקיר או לצד שלישי אחר, במקום לקרובי משפחתו. מקרים אלו מגיעים על פי רוב לפתחם של בתי המשפט, שם מנסים שארי הבשר של הנפטר, להוכיח כי צוואתו נערכה תחת השפעה חיצונית, או במצב של אי כשירות מצד המנוח במועד עריכתה, וכן הלאה.

 

כיצד עורך דין לענייני ירושה יכול לעזור לכם במקרה של צוואה שנויה במחלוקת

על מנת שצוואה תיחשב תקפה, היא נדרשת לעמוד בכללים מסוימים המוגדרים בחוק הירושה. למרות זאת, לבתי המשפט בישראל שמורה הזכות העקרונית לאשר את מימושה של צוואה גם אם נפלו בה פגמים צורניים או מהותיים. הפניה לליווי משפטי של עורך דין צוואות וירושות הוא קריטי על מנת למצות את זכויותיכם מול היורשים האחרים והמערכת המשפטית, בכל הנוגע לטיפול הוגן בענייני הירושה.

התכנים בעמוד זה אינם מהווים חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מטעם עורך דין עם התמחות בדיני ירושה ועיזבון, והם מובאים לידיעה כללית בלבד. מידע זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום צורה. במקרה בו נדרש טיפול משפטי בנושא צוואה או ירושה, יש לפנות ישירות לקבלת סיוע מעורך דין מומחה.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

איך מממשים צוואה

הליך מימוש צוואה הינו עדין ומורכב, במיוחד לאור העובדה שהוא מתרחש בשלב קשה מאד מבחינה נפשית עבור הנוגעים בו. הליך מימוש הצוואה מתחיל מרגע פטירת

גילוי צוואה

מסמך הצוואה הינו מסמך משמעותי ובעל השלכות רבות הקובע כיצד יש לחלק את נכסיו של המנוח. מכיוון שלמסמך זה יש כוח כה רב, ישנם מקרים

איך מתחלקת ירושה

עזבונו של אדם כולל את כל רכושו ונכסיו, קנייניו החומריים והרוחניים, וכן כולל הוא את כל זכויותיו וחובותיו של אותו אדם. לאחר מותו של האדם,

עצות מעשיות לגבי אופן עריכת צוואה

תפקידה של הצוואה הוא לבטא את החלוקה הרצויה בעיניכם בדבר חלוקת נכסיכם לאחר לכתכם. צוואה טובה היא אחת כזו אשר תזכה את היורשים העתידיים בנכסים

מינוי אפוטרופוס והקשר לצוואה

ניתן להניח כי רובנו שמענו בעבר את המילה אפוטרופוס, אך לא בהכרח הבנו מה בדיוק היא אומרת. המונח אפוטרופוס פגש אותנו בכל מיני נקודות בחיים

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: