קיום צוואה על אף פגם או חסר בצורתה

עולם הירושות והצוואות מביא עימו לא מעט פרצות וכשלים. ברבים מן המקרים המוריש, בתמימות הדעת, עורך את הצוואה שלו כשהוא כולל בה הוראות לא ברורות, סעיפים שאינם נהירים, ניסוחים קלוקלים אשר מקשים על הבנת רצונו האמיתי, וכן אי עמידה בכללים שמתווה החוק בעניין עריכת הצוואה. בנוסף לכך, לפעמים קיים חשד לכך שעל המוריש הופעלו אי אילו לחצים בעת עריכת הצוואה, אשר גרמו לו לנסח את הצוואה באופן מעורר חשד שאינו עולה בקנה אחד עם רצונותיו האמיתיים של המצווה.

עם זאת, קיום צוואה על אף פגם או חסר בצורתה, מתאפשר פעמים רבות הודות למעורבות עורך דין צוואות וירושות בתהליך. בשורות הבאות, ננסה לרדת לחקר נושא הפגמים האפשריים בצוואות והליקויים השכיחים בהן, על מנת שנוכל להבין באילו נסיבות קיום צוואה על אף פגם או חסר בצורתה, עשוי להתאפשר.

 

באילו מקרים קיים חשש לפסילת צוואה?

אף שאנשים רבים מניחים כי די בעצם קיומה של צוואה כדי שנכסי העיזבון של המנוח, יחולקו ככתוב, לא אחת, צוואות נפסלות בעקבות פגמים מהותיים שנפלו בהן או ליקויים בצורתן. במצב בו למי מיורשיו של המצווה יש סיבה להניח כי הצוואה אינה משקפת נאמנה את רצונו הכנה של המנוח,

ייתכן ותוגש בקשה לפסילת צוואה. היה ויוכח בבית המשפט כי אכן קיים בצוואה פגם עקרוני או חסר צורני, הוא עלול לפסוק לטובת המבקשים ולהורות על פסילתה. דוגמא שכיחה לפגם מהותי בצוואה, מופיעה במצבים בהם ניכר כי הצוואה נערכה כאשר המצווה היה במצב קוגניטיבי שאינו מאפשר את צלילות הדעת, או תחת מעורבות של צד נוסף שהשפיע על אופן ניסוחה, תוכנה והוראותיה. בשורות שלהלן נדון בהרחבה בפגמים מהותיים וחוסרים צורניים בצוואות, מהם חשוב להמנע כדי להבטיח את קיום הצוואה כלשונה.

 

פגמים מהותיים בצוואה שמעמידים את עצם קיומה בסיכון

כאמור, במקרים רבים כאשר קיים חשד כי הצוואה נוסחה או נחתמה תחת השפעתו של גורם שהפעיל מניפולציה על עורך הצוואה, או תוך ניצול מצבו המנטלי או הפיזי הירוד – תיתכן הגשת בקשה לפסילת הצוואה. כאשר נוסח הצוואה מעיד על אי בהירות מחשבתית של המצווה או על מעורבות בלתי הוגנת של גורם בעל אינטרסים – כגון הפעלת לחץ, איום או הטעיה של המצווה בעת שערך את צוואתו – הדבר עשוי להיחשב כפגם מהותי בצוואה המעמיד את תוקפה החוקי בסימן שאלה. מבחינת המערכת המשפטית, מדובר כאמור על עילה מובהקת לפסילתה של הצוואה,

קיום צוואה על אף פגם או חסר בצורתה
קיום צוואה על אף פגם או חסר בצורתה

מאחר וצוואה שעריכתה נעשתה תחת השפעתם של גורמים חיצוניים ו / או במצב בו המצווה היה במצב בריאותי או הכרתי משובש, עשויה שלא לשקף נאמנה את רצונותיו האמיתיים של המנוח. בנוסף, חשוב להכיר כי תוקפה החוקי של צוואה נגזר מכך שהיא תהא חתומה בידי 2 עדים. על מנת שהצוואה תיחשב כמסמך משפטי קביל, על העדים להיות בני 18 ומעלה (במעמד בגירים) ואסור שיהיו פסולי דין. היה והצוואה נחתמה בידי עדים שאחד או יותר מביניהם הוא פסול דין או שאינו בגיר, ייחשב הדבר בתור פגם מהותי לכשעצמו המהווה עילה לאי קיום הצוואה. הדבר נכון גם במקרה בו הצוואה נחתמה בנוכחות עד אחד בלבד במקום שניים.

 

האם לא ניתן לקיים צוואה שנערכה באמצעות נציג?

למרות האמור לעיל, כאשר אדם במצב הכרתי או בריאותי מדרדר, מעוניין לערוך צוואה, הוא בהחלט רשאי להסתייע בגורם חיצוני כמו ישות מקצועית או נציג מטעמו שיכתוב את הצוואה עבורו. עם זאת, רצונו של בעל הצוואה חייב לבוא לידי ביטוי באופן מובהק וברור בנוסח הצוואה. היה וניתן יהיה לזהות בדיעבד סעיפים בצוואה שאינם עולים בקנה אחד עם דיני הירושה בישראל, או הנחיות מעורפלות וניסוחים לקוניים, עדיין תיתכן פסילתה של הצוואה, בין אם נערכה בסיוע של גורם מקצועי ובין אם בעזרת מיופה כח מסוג אחר.

 

מהם חוסרים צורניים בצוואות?

בדומה לכל מסמך רשמי, גם צוואות נדרשות לעמוד בכללים והתקנות הקבועים בחוק. כאשר מדובר על חוסר או פגם צורני בצוואה, הכוונה הינה לכך שפורמט הצוואה אינו עומד בדרישות החוק, או שחלק מן הפרטים הנדרשים להופיע בה על מנת שהיא תחשב כקבילה מבחינה משפטית, חסרים. על המאפיינים הצורניים המחייבים שכל צוואה נדרשת לכלול, ניתן למנות:

  • תאריך של עריכת הצוואה
  • חתימה של שני עדים אשר עומדים בקריטריונים שפורטו לעיל
  • פורמט אחיד – על הצוואה להיות ערוכה בכתב יד בלבד או בדפוס בלבד, ולא ניתן לשלב ביניהם
  • חתימה של המצווה

במידה ופרט מן הפרטים הללו חסר בצוואה או שאינו תואם את דרישות החוק, הדבר יחשב כפגם בצורתה אשר עלול להעמיד את קיום הצוואה בסיכון.

 

באילו נסיבות קיום צוואה על אף פגם או חסר בצורתה, עשוי להתאפשר

קיימות נסיבות שבהן עשוי בית המשפט להכריע לטובת קיום הצוואה על אף פגם או חסר בצורתה. למותר לציין כי בתי המשפט בישראל מקפידים לבחון כל עניין לגופו, ובמקרים מסוימים מתקבלת המסקנה כי הצוואה בכל זאת משקפת נאמנה את רצונו של המצווה, למרות הפגמים או החוסרים בצורתה. יתרה מכך, לבית המשפט ישנם הכלים להבדיל בין הנחיות מעורפלות או כשלים מהותיים בצוואה, לבין טעויות טכניות, מהן ניתן להסיק על קיומה של כוונה ברורה, למרות הניסוח הקלוקל. בהתאם לכך, יכול בית המשפט לפסוק כי הוראות הצוואה ימומשו כלשונן למרות הליקויים הצורניים בה.

 

כיצד סעיף 31 לחוק הירושה מאפשר קיום צוואה על אף פגם או חסר בצורתה

"חוק הירושה, התשכ"ה – 1965" הינו החוק בישראל אשר מסדיר את אופן חלוקת רכושו של אדם  בין יורשיו, עם לכתו לעולמו. סעיף 31 לחוק הירושה, קובע מהם התנאים בהם קיום צוואה עלול להתאפשר למרות הליקויים הצורניים או המהותיים שנפלו בה. התנאי הראשון שמאפשר זאת, הינו היכולת להוכיח כי עורך הצוואה היה מודע לטעות שנפלה בצוואתו וכי חלף פרק זמן של שנה לפחות מן המועד בו הפך מודע לליקויים, או מן הרגע בו נוטרלה ההשפעה הבלתי הוגנת שהופעלה עליו בעת עריכת המסמך.

התנאי השני שמגדיר סעיף 31, הוא שלמוריש עמדה האפשרות לתקן את הליקויים בצוואה או לבטלה כליל (אך לא פעל לביצוע השינויים הנדרשים). התנאי השלישי המוגדר בחוק הירושה, הוא שהצוואה נותרה ללא שינוי עד ליום מותו של המצווה. במידה וניתן להוכיח כי כל התנאים הללו נתקיימו, ניתן יהיה להסיק כי הצוואה משקפת את רצון המנוח ככלות הכל, ולפיכך היא תחשב תקפה מבחינה משפטית וברת מימוש על אף הפגמים שנתגלו בה.

 

מה ניתן לעשות על מנת לאפשר קיום צוואה למרות פגם או חסר בצורתה?

על מנת לאפשר את קיומה של צוואה חרף קיומם של פגמים אפשריים בתוכנה או בצורתה, מומלץ לבצע מבעוד מועד הליך המכונה "הגנה על צוואה". מדובר בפעולה שכיחה ביותר שנהוג לבצע בסמוך למועד עריכת הצוואה. ההגנה על הצוואה תוכל לשמש בבוא העת כהוכחה לתוקפה החוקי והמחייב וכהוכחה לכך שהצוואה אכן משקפת את רצונו הכנה והאמיתי של המצווה.

הגנה על צוואה יכולה להתבצע באמצעות הוספתן של הוראות השוללות אפשרות לפסילת צוואה, לצד צירוף נספחים לצוואה כמו תיעוד מוסרט של עריכת הצוואה, חוות דעת רפואית מטעם רופא מומחה המאמתת את דבר כשירותו של המצווה בעת עריכת הצוואה, וכן הלאה. אף שמעטים יודעים זאת, הגנה על צוואה היא מהלך שניתן ליזום לא רק מבעוד מועד, אלא גם לאחר פטירתו של עורך הצוואה. אולם הוא מחייב פעולות מורכבות יותר שיעמדו כהוכחה לכך שרצונו של המצווה אכן בא לידי ביטוי בנוסח הצוואה הקיים.

 

כיצד עורך דין לענייני צוואות וירושות יכול לסייע בנושא של קיום צוואה פגומה

כדי שצוואה תחשב כמסמך משפטי קביל ומחייב, עליה לעמוד בכללים הקבועים בחוק הירושה. אף על פי כן, לבתי המשפט במדינת ישראל ישנה הזכות לאשר קיום צוואה על אף פגם או חסר בצורתה. מכאן שהפניה לסיוע משפטי של עו"ד המתמחה בתחום של דיני צוואות וירושות היא קריטית מאין כמוה עבור כל אדם המעוניין להגן את זכויותיו מול היורשים האחרים והמערכת המשפטית, ולהבטיח כי הטיפול בעיזבון יתבצע באופן הוגן וענייני.

יתרה מכך, עורך דין מנוסה ידע לזהות מראש כשלים אפשריים בנוסח הצוואה במועד עריכתה, ולפעול על מנת לתקנם מבעוד מועד ולהבטיח כי הצוואה תהיה תקפה ומוגנת. התכנים בעמוד זה אינם מהווים חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מטעם עורך דין עם התמחות בדיני ירושה ועיזבון, והם מובאים לידיעה כללית בלבד. מידע זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום צורה. במקרה בו נדרש טיפול משפטי בנושא צוואה או ירושה, יש לפנות ישירות לקבלת סיוע מעורך דין מומחה.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

קיום צוואה באמצעות העתק בלבד

צוואה הינה מסמך בו מביע האדם את רצונו שייעשה בנכסיו לאחר מותו. הצוואה מפרטת את החלוקה הראויה בעיניו, ולאחר מותו היורשים מממשים את בקשתו על

קיום הוראות צוואה

אחד מעקרונות היסוד המרכזיים בתחום הצוואות הינו עיקרון חופש הציווי. עיקרון זה, הנכלל במסגרת "כיבוד רצון המת", מעניק חופש כמעט מוחלט לאדם להביע את רצונו

קיום צוואה בעדים

בישראל ישנן ארבע צורות לקיום צוואה, כאשר קיום צוואה בעדים הינה הצורה המוכרת והמקובלת ביותר מבין ארבעתן. דרך זו הינה הנפוצה ביותר בישראל, והיא נחשבת

קיום צוואה משותפת

זוגות רבים בוחרים לכתוב את צוואתם בצורה משותפת, בסוג הקרוי "צוואה הדדית". צוואה מסוג זה נועדה להבטיח את בטחונו הכלכלי של כל אחד מבני הזוג,

הגנה על צוואה

יש מסמכים שאנחנו כותבים במהלך חיינו שלא מצריכים שום כיסוי נוסף. אישור למורה על מחלה של הילד, למשל, יעמוד לרוב בזכות עצמו מבלי שאף אחד

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: