סמכויות מנהל העיזבון

סמכויות מנהל העיזבון המוגדרות תחת סעיף 97 לחוק הירושה והן באות לידי ביטוי בכמה וכמה אופנים שונים בעת עריכת הצוואה ובמועד הוצאתה אל הפועל, לאחר פטירתו של המצווה. מהו מנהל עזבון בדיוק, מהן הסמכויות הנתונות בידיו בהקשר לצוואה, ובאיזה אופן מינוי מנהל עזבון בצוואה נועד להתבצע, על מנת שיהיה בעל תוקף חוקי? על כל השאלות הללו ורבות אחרות, ננסה לענות בהרחבה במסגרת המאמר הבא.

 

מיהו מנהל העיזבון ומהו תפקידו בהקשר לטיפול בירושה?

מנהל עיזבון הוא אדם (כאשר לרוב מדובר בעורך דין או רואה חשבון), תאגיד או האפוטרופוס הכללי, אשר ממונה מטעמו של בית משפט לטובת הטיפול ברכוש שהותיר אחריו אדם עם פטירתו. כשמתגלע סכסוך בין הזוכים (היורשים החוקיים) בעזבונו של המנוח, או במצב שבו אחד או יותר מהיורשים נעדרים או שלא ניתן לאתרם, או באם מתנהל הליך משפטי סביב נכסי הירושה –
לעתים מזומנות ממונה מנהל עיזבון כגורם מתווך. המעורבות של מנהל עיזבון במסגרת הטיפול בחלוקת הירושה שהותיר אחריו המנוח, עשויה להופיע גם בתור דרישה מפורשת שהמנוח הגדיר עת ערך את צוואתו, ולעתים אף מצוינת בצוואה הזהות הספציפית של מנהל העיזבון הרצוי. באם מנהל העיזבון האמון על ניהול עזבונו של הנפטר הינו איש מקצוע, לרוב יהיה שכרו כ – 4 אחוזים מתוך ערכם של נכסי העזבון, אולם אין חובה חוקית המחייבת זאת.

 

סעיף 97 לחוק הירושה – סמכויות מנהל העיזבון

סעיף 97 לחוק הירושה כולל חמישה סעיפים שונים אשר מגדירים את סמכויותיו של מנהל העיזבון. בסעיף זה מוגדר מנהל העיזבון בתור אדם אשר: "מוסמך לעשות כל הדרוש למילוי תפקידיו; את הפעולות המנויות להלן אין הוא מוסמך לעשות בלי שבית המשפט אישרן תחילה".

 

סמכויות מנהל העיזבון – למה לתת לצד שלישי את הסמכות לטפל בעיזבון?

ברגע שהמוריש מוצא את מותו בנסיבות אלו ואחרות, הרכוש, הממון והנכסים שבהם הוא החזיק בעודו בחיים עוברים בירושה אל היורשים שהגדיר בצוואתו או יורשיו החוקיים על פי דין. במידה והמוריש הותיר אחריו צוואה, יחולק העיזבון, קרי: הרכוש, הממון והנכסים שהיו בבעלותו, בהתאם לצוואה. במקרים מסוימים חלוקת העיזבון מתקיימת באופן מהיר ועל מי מנוחות, אולם במקרים אחרים עלולים לעלות קשיים כאלו ואחרים המצריכים התערבות של גורם ניטרלי – הוא מנהל העיזבון.

סמכויות מנהל העיזבון
סמכויות מנהל העיזבון

כיצד נבחר מנהל עיזבון?

לאחר שהוגשה הבקשה למינוי מנהל עיזבון לטיפול בצוואתו של הנפטר, הוא ימונה על ידי הרשם לענייני ירושה. במקרים שבהם היורשים אינם מגיעים לכדי הסכמה ופונים אל בית המשפט לענייני משפחה לדיון בעניינם, יוכל בית המשפט לנקוט באחת משתי דרכי פעולה: הראשונה – בית המשפט יוכל להכריע באשר לזהותו של מנהל העיזבון, השנייה – בית המשפט יוכל למנות מנהל עיזבון מטעמו.

 

מה חשוב לדעת על מינוי מנהל עיזבון לטיפול בנכסי המנוח?

בהמשך לנאמר, חשוב לדעת כי מנהל עיזבון יוכל להתמנות לתפקידו למשך זמן ממושך או לזמן קצר שהוגדר מראש. מי שימנה את מנהל העיזבון בפועל, יהיה הרשם לענייני ירושה או בית המשפט לענייני משפחה – בהתאם לגורם המטפל במקרה הספציפי. סמכויות מנהל העיזבון הן רבות, ועל כן מינוי של אדם בתור מנהל העיזבון צריך להתבצע באופן מושכל והגיוני.

 

מהן הסמכויות של מנהל עיזבון בפועל?

ככלל, כאשר דנים בסמכויות המוקצות למנהל העיזבון, מדובר על הסמכות לטפל בתשלומי חובות של המוריש, איתור נכסי העיזבון של המוריש, ניהול שוטף של נכסי העיזבון, ביצוע פעולות בנכסי העיזבון של המוריש בכפוף לקבלת אישור מבית המשפט ועוד. סמכויות מנהל העיזבון יכולות להיות לעזר גם כאשר רשימת היורשים של המוריש כוללת יורשים קטינים, או יורשים שאינם מסוגלים לטפל בענייניהם באופן עצמאי מטעמים בריאותיים, נפשיים או כל טעם אחר העשוי להשפיע על כישורי קבלת ההחלטות וההתנהלות שלהם.

 

מדוע מנהל העיזבון נדרש להיות אובייקטיבי עד כמה שניתן

מנהל העיזבון נבחר לביצוע תפקידו בשאיפה לאפס אחוזי התערבות סובייקטיבית מצידו. כל סמכויות מנהל העיזבון מופקדות בידיו על מנת שיוכל לבצע פעולות ולקבל החלטות באופן ניטרלי לחלוטין, כך שיוכל להוות גורם שניתן לסמוך עליו שלא ינקוט עמדה כזו או אחרת הקשורה במחלוקות המתקיימות בין היורשים, או באשר לפעולות שיש לבצע בחלקים מהעיזבון או להימנע מהן.

 

מה תוקפן של סמכויות מנהל העיזבון?

במקרים מסוימים סמכויות מנהל העיזבון באות לידי ביטוי אך ורק דרך ביצוע פעולות ספציפיות, ואילו במקרים אחרים סמכויות מנהל העיזבון הן כלליות ורחבות יותר. כאשר מדברים על מינוי זמני של מנהל עיזבון, מדובר על מינוי לביצוע פעולה ספציפית בלבד, לדוגמא, ניהול הליך משפטי מסוים שקשור בעיזבון, ועל כן אורכו לא יעלה על ששה חודשים. תקופת זמן זו יכולה להתארך בהתאם לקביעתו של בית המשפט.

 

ומה באשר למינוי מנהל עיזבון קבוע?

מינוי של מנהל עיזבון קבוע הוא מינוי המתייחס לניהול עזבונו של הנפטר בטווח הארוך. מינוי זה יתבצע במקרים בהם יש צורך בביצוע של יותר מפעולה ספציפית בנכסיו של המנוח, וכאשר נחוץ ניהול שוטף של עזבונו. למשל, במקרה של ריבוי יורשים. מינוי מנהל עיזבון קבוע תקף ככלל למשך שנתיים, כאשר גם במקרה זה בית המשפט יוכל לקבוע על קיצור או הארכת משך המינוי של מנהל העיזבון.

 

סמכויות מנהל העיזבון יכולות לבוא לידי ביטוי גם דרך חלוקת העיזבון בשונה מהוראות הצוואה

ככלל, הצוואה שנכתבה על ידי המוריש אמורה להורות על אופן חלוקת העיזבון בין כלל היורשים. ברגע שממונה מנהל עיזבון, הוא אחראי על כלל היורשים, והוא אינו מייצג אף אחד מהם באופן ספציפי. לכן, ברגע שמנהל העיזבון והיורשים מתדיינים בנושא חלוקת העיזבון, הם בהחלט יכולים לערוך הסכם ביניהם שיגדיר מחדש את חלוקת העיזבון. נושא זה הוא חלק מסמכויות מנהל העיזבון, והוא רלוונטי גם בהתייחס לצו ירושה המגדיר את אופן חלוקת העיזבון במקרה ובו המוריש לא הותיר אחריו צוואה, וגם בהתייחס לצוואה שאכן הותיר אחריו המוריש.

 

האם אפשר לסמוך על מנהל העיזבון?

סמכויות מנהל העיזבון מגדירות את תחומי האחריות של מנהל העיזבון באופן מאוד ברור, ועל כן אין כל סיבה לחשוש שמנהל העיזבון ינסה להשפיע או לחדור לתחומי עניין שחורגים מסמכויותיו. היות והגורם הממנה את מנהל העיזבון הלכה למעשה, הוא גורם רשמי וממשלתי, קרי – הרשם לענייני ירושה אשר משתייך למשרד המשפטים, אין כל צורך לחשוש מן האפשרות שסמכויות מנהל העיזבון יפעלו לרעתכם באופן כזה או אחר.

 

החלטה מושכלת בנושא מינוי מנהל עיזבון מקבלים בעזרת עורך דין צוואות וירושות בלבד

היות והנושא של מינוי מנהל עיזבון מטעם המוריש, הוא עניין בעל השלכות מרחיקות לכת, לא כדאי לקבל החלטה מבלי להתייעץ עם גורמים מקצועיים רלוונטים. עורך דין לענייני צוואות וירושות הוא איש המקצוע שיוכל לעמוד לרשותכם בכל התלבטות, בין אם היא קשורה לבחירתם מנהל העיזבון שימונה לטיפול בעזבונכם, ובין אם בכל נושא אחר הנוגע לעריכת צוואה או הטיפול בנכסי הירושה שלכם.

התכנים בעמוד זה אינם מהווים חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מטעם עורך דין עם התמחות בדיני ירושה ועיזבון, והם מובאים לידיעה כללית בלבד. מידע זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום צורה. במקרה בו נדרש טיפול משפטי בנושא צוואה או ירושה, יש לפנות ישירות לקבלת סיוע מעורך דין מומחה. 

מנהל עיזבון

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

שכרו של מנהל העיזבון

מימוש צוואה הינו הליך מורכב אשר לעיתים אורך זמן רב ומכיל מורכבויות רבות. במידה והיורשים אינם מצליחים לבצע הליך זה באופן עצמאי, מתמנה אדם הקרוי

סדר העדיפות בין חובות העיזבון

לא מעט אנשים מותירים אחריהם נכסים, ממון ורכוש כאשר הם הולכים לעולמם. מי שנהנה מכל אלו, לאחר מותו של המוריש, הם היורשים שהוגדרו בצוואתו או

במה מסלקים את חובות העיזבון

חוק הירושה הוא אחד מהחוקים הכי שימושיים שיש, היות שהוא מגדיר את אופן ההתמודדות הנדרש עם תרחישים שונים הנוגעים לטיפול בצוואות וירושות. היות ומדובר על

מנה וחלק בעזבון

סעיף 47 וסעיף 51 לחוק הירושה, עוסקים בשני נושאים חשובים המשלימים זה את זה. הסעיפים הללו מתייחסים למצב בו כותב הצוואה הוריש לאדם אחד או

ניהול עיזבונות

נושא הירושה והעיזבון הוא נושא מורכב למדי, אשר לעיתים דורש טיפול ייחודי. המורכבות של הנושא נובעת מעצם העובדה שבכל מצב שבו יש יותר מיורש אחד,

אמצעים לשמירת העיזבון

עיזבון הוא מושג המתאר את הירושה שהותיר אדם כלשהו שהלך לעולמו, על כל המרכיבים שלה. בדרך כלל, המושג הזה זהה למה שנהוג לקרוא לו "ירושה".

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: