מנה וחלק בעזבון

סעיף 47 וסעיף 51 לחוק הירושה, עוסקים בשני נושאים חשובים המשלימים זה את זה. הסעיפים הללו מתייחסים למצב בו כותב הצוואה הוריש לאדם אחד או יותר בצוואה שלו, מנה או חלק ספציפי בעיזבון. מדובר בסעיף העוסק במקרים שבהם אדם מצביע בצורה מפורשת על מנה מסוימת – קרי חלק מסוים ברכוש שלו, שהוא מייעד ליורש אחד ספציפי ואיננו מעוניין לחלק אותו בין כמה יורשים. בשורות הבאות נעסוק בהבדל בין מנה וחלק בעיזבון, ומה דינה של ירושה כזאת בתרחישים ספציפיים. מקרים כאלה  עלולים להתרחש בסבירות גבוהה יותר, ככל שהזמן שחולף בין מועד ניסוח הצוואה לבין מועד הוצאתה לפועל הוא ארוך יותר.

 

סוגיות שחשוב להכיר בהקשר של מנה וחלק בעזבון

בבואנו לטפל בנושאי מנה וחלק בעזבון, ישנן כמה שאלות שחשוב לתת עליהן את הדעת, וביניהן:

מהן צורות החלוקה של הרכוש בהעדר צוואה? מהם היתרונות של צוואה מבחינת החופש של כותב הצוואה להחליט בכל הנוגע לחלקים ספציפיים של הרכוש? מהו חלק ומהי מנה בצוואה? מה היתרונות והחסרונות של הורשת מנה ליורש מסוים? מה קורה אם רכוש שהובטח ליורש ספציפי לא נמצא ברשות העיזבון בעת מימוש הצוואה? מה קורה אם הערך של הרכוש שהוגדר כמנה נמוך או שהוא משועבד לנושים בעת קיום הצוואה? מה התפקיד של עורך דין צוואות וירושות במימוש צוואה וחלוקת הרכוש בין היורשים? להלן התשובות.

 

צורות החלוקה של הרכוש בהעדר צוואה

בהעדר צוואה, יחולק הרכוש בין היורשים החוקיים של המנוח, שווה בשווה ללא כל העדפה בין היורשים. היורשים רשאים לעשות כל מעשה חוקי, על מנת לקבוע באילו חלקים ברכוש יזכה כל אחד מהם. עם זאת, ברור שהחוק עצמו איננו נותן עדיפות לאף אחד מהיורשים. בנוסף, כל הסכם חלוקה יהיה תקף רק אם נוסח ונחתם אחרי מותו של המוריש.

בהעדר צוואה, גרם המנוח לכך שבאופן מעשי לא יימסר שום חלק בירושה לאדם זולת היורשים החוקיים והטבעיים שלו או הצאצאים שלהם – בהתאם לסדר הירושה המוגדר בחוק. אם העיזבון של הנפטר הוא משמעותי ועדיין אין צוואה, יחולק הרכוש בין היורשים שווה בשווה, לאחר סילוק של כל חובות הנפטר כלפי נושים שונים. עם זאת, יש לציין כי יורש רשאי לבחור להסתלק מחלוקת הרכוש, ויורש יכול גם להיפסל, באם ביצע עבירה הגורמת לפסילתו מלקבל חלק מן הרכוש בעזבונו של הנפטר.

מנה וחלק בעזבון
מנה וחלק בעזבון

כתיבת צוואה והיתרונות שלה לבעל הרכוש

למרות האפשרות המעוגנת בחוק לבצע חלוקת רכוש באופן שווה על פי הוראת החוק, יכול בעל הרכוש לכתוב צוואה המחייבת את היורשים להקפיד שחלוקת הרכוש תתבצע ככתוב בה ולא על פי קביעת החוק. הצוואה מאפשרת לכותב לכלול בחלוקת הרכוש אדם שעל פי חוק הירושה לא היה זכאי בהכרח לחלק מרכושו. בנוסף, הצוואה מאפשרת לחלק את הרכוש על פי רצונו של כותב הצוואה ולאו דווקא שווה בשווה. במקרים רבים, הצוואה מביאה לידי ביטוי את ההעדפה של כותב הצוואה כלפי יורש אחד או יותר, או לחילופין את ההערכה והתודה שלו לאותו יורש, על תשומת הלב ועל הטיפול שלו בכותב הצוואה.

 

מנה וחלק בעזבון

בצוואתו, יכול כותב הצוואה לצוות את רכושו ליורשים בשתי דרכים: האחת – לצוות חלקים מהרכוש, בהתייחס לערך הכספי הכולל שלו, לכל אחד מהיורשים. בשיטה הזאת, אין מדובר בחלק ספציפי מהרכוש, אלא רק מהערך שלו. לחילופין, יכול אותו אדם לצוות על הענקת מנה מסוימת מהרכוש לאחד מהיורשים. לחילופין, הוא יכול לחלק את הרכוש למנות, ולצוות אותן ליורשים.

 

מהי מנה לעניין הצוואה וחלוקת העזבון?

מנה פירושה חלק מסוים מאוד מהרכוש המיועד להורשה. לדוגמה – עסק פעיל, אוסף תמונות, נכס נדל"ן או רכב יכולים להיות מנה ברכוש ולהיות מצווים לאדם מסוים. עם זאת, אין מניעה לכך שחוץ מן המנה, יצווה כותב הצוואה גם חלק נוסף מהרכוש שלו לאותו אדם. עורך דין צוואות וירושות שהצוואה הופקדה אצלו ואשר הוסמך לכך, יפקח על קיום הצוואה כפי שמי שכתב אותה היה רוצה.

 

היתרונות בהורשת מנה ליורש

מרגע שהתברר שהנפטר הוריש ליורש ספציפי מנה ברכוש, המנה הזאת לא תיכלל בעיזבון. אם הרכוש שהוגדר כמנה הוא נכס מניב, ההכנסות ממנו עד מות המוריש, ייכנסו לקופת העיזבון. מרגע שכותב הצוואה הלך לעולמו, יעברו ההכנסות מהמנה לחשבונו של היורש. אם היורש הלך לעולמו טרם קיום הצוואה, תעבור המנה שהובטחה לו לידי היורשים החוקיים שלו, או לידי יורשים אחרים אם הייתה התניה כלשהי בעניין זה בצוואה עצמה. עצם הורשת מנה ליורש, מעידה על כוונת המוריש להחריג אותה מהעיזבון.

 

החסרונות בהורשת מנה ליורש

למרות האמור לעיל, להורשת מנה עלולים להיות גם חסרונות. החיסרון הבולט ביותר, הוא שאם בזמן שחלף מרגע כתיבת הצוואה ועד לרגע הקיום שלה נמכר הרכוש המוגדר כמנה בצוואה, או יצא מחזקתו של המוריש בכל דרך שהיא, היורש של המנה לא יהיה זכאי להחליף אותה. הוא לא יוכל לקבל חלק אחר מהירושה או לקבל תמורת המנה שלא קיבל פיצוי כלשהו.

לחילופין, אם הרכוש הזה היה משועבד לנושים לפני קבלת צו קיום צוואה, היורש שלו אינו רשאי לדרוש משאר היורשים לכסות את החוב ולשחרר את הנכס או הרכוש, ולבסוף, אם הערך של המנה נמוך יותר מערך הירושה שקיבלו יורשים אחרים, אין היורש שלה רשאי לדרוש מהם להשלים עבורו את שווי הרכוש. עם זאת, אין מניעה שכותב הצוואה יוריש למאן דהוא גם מנה ברכוש וגם חלק מהרכוש שנותר.

 

מתי בעצם מורישים מנה?

הורשת מנה ליורש, מעידה על כוונתו של כותב הצוואה שלא לחלק את הרכוש האמור בין היורשים. למשל – אם המנה היא אוסף ספרים, אוסף מכוניות או אוסף אומנותי כל שהוא ואם המוריש מעוניין לשמור על השלמות שלו, הוא יוריש אותו כיחידה אחת לאדם המתאים ביותר מבחינתו להמשיך ולנהל את הרכוש או את האוסף. לחילופין, עסק המהווה חלק מהירושה, והמוריש מעוניין לשמור עליו בשלמותו, עשוי להיות מועבר לידי אחד היורשים בתור מנה. למרות האמור לעיל, במרבית המקרים מנה העוברת לרשות אחד היורשים בשלמותה, היא אכן בעלת ערך או נושאת רווחים נאים.

 

כיצד עורך דין צוואות וירושות מסייע בנושא של עריכת צוואה והבטחת קיומה כלשונה

עורך דין צוואות וירושות הוא איש המקצוע שבכוחו לסייע לכותב הצוואה לנסח צוואה אשר תשקף את הרצונות ואת ההעדפות שלו באשר לרכוש שצבר במהלך חייו. זאת, בנוסף להגדרה מפורשת של זהות היורשים הרצויים לו ושל האופן שבו הוא מעוניין לחלק אותו בין היורשים הללו. תפקידו של עורך הדין הוא לוודא שהניסוח של הצוואה עומד בדרישות החוק ואיננו כולל הוראות לא חוקיות, לא מוסריות וככל האפשר – גם לא כולל הוראות שבלתי אפשרי לקיים. בנוסף, עורך הדין צריך לוודא שבעת כתיבת הצוואה יהיה כותב הצוואה כשיר לצוות.

אם יש לכם צורך לכתוב צוואה שתשקף את הרצונות וההעדפות שלכם בצורה הטובה ביותר, כדאי ליצור קשר כבר כעת עם עורך דין צוואות וירושות מיומן, כדי להבטיח שתהליך הניסוח והכתיבה של הצוואה יתבצע בצורה המקצועית והראויה ביותר. התכנים בעמוד זה אינם מהווים חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מטעם עורך דין עם התמחות בדיני ירושה ועיזבון, והם מובאים לידיעה כללית בלבד. מידע זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום צורה. במקרה בו נדרש טיפול משפטי בנושא צוואה או ירושה, יש לפנות ישירות לקבלת סיוע מעורך דין מומחה.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

שכרו של מנהל העיזבון

מימוש צוואה הינו הליך מורכב אשר לעיתים אורך זמן רב ומכיל מורכבויות רבות. במידה והיורשים אינם מצליחים לבצע הליך זה באופן עצמאי, מתמנה אדם הקרוי

סדר העדיפות בין חובות העיזבון

לא מעט אנשים מותירים אחריהם נכסים, ממון ורכוש כאשר הם הולכים לעולמם. מי שנהנה מכל אלו, לאחר מותו של המוריש, הם היורשים שהוגדרו בצוואתו או

במה מסלקים את חובות העיזבון

חוק הירושה הוא אחד מהחוקים הכי שימושיים שיש, היות שהוא מגדיר את אופן ההתמודדות הנדרש עם תרחישים שונים הנוגעים לטיפול בצוואות וירושות. היות ומדובר על

ניהול עיזבונות

נושא הירושה והעיזבון הוא נושא מורכב למדי, אשר לעיתים דורש טיפול ייחודי. המורכבות של הנושא נובעת מעצם העובדה שבכל מצב שבו יש יותר מיורש אחד,

אמצעים לשמירת העיזבון

עיזבון הוא מושג המתאר את הירושה שהותיר אדם כלשהו שהלך לעולמו, על כל המרכיבים שלה. בדרך כלל, המושג הזה זהה למה שנהוג לקרוא לו "ירושה".

סמכויות מנהל העיזבון

סמכויות מנהל העיזבון המוגדרות תחת סעיף 97 לחוק הירושה והן באות לידי ביטוי בכמה וכמה אופנים שונים בעת עריכת הצוואה ובמועד הוצאתה אל הפועל, לאחר

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: