התנגדות לצוואה חוק

התנגדות לצוואה או פסילה של צוואה, הוא שמו של הליך הנועד לבטל צוואה, על פי חוק הירושה. על פי החוק, בהתנגדות לצוואה, יש צורך להוכיח שקיימת סיבה טובה, לביטולה. פועל יוצא, מפסילה של הצוואה האחרונה הקיימת לנפטר, הוא אי מתן תקפות משפטית לצוואה זו, ועל כן אין אוכפים את ההוראות הרשומות בה. על פי החוק, ניתן לפסול צוואה שנערכה בנוכחות של נוטריון, ובנוסף גם צוואה שנערכה בנוכחות של עדים. מעבר לכך, אפשר גם לפסול צוואה שנערכה בעל פה, על ידי הגשה של התנגדות כלפיה.

 

ההבדלים בין פסילות שונות

ההבדלים בין הפסילות השונות של צוואה, זו שנערכת עקב ההתנגדות לצוואה, לזו הנערכת עקב ביטולה של הצוואה, היא רק בזהות היוזם של הליך זה. התנגדויות לצוואה מוגשות בדרך כלל על ידי היורשים, או מי שאמור לרשת, וזכות זו נלקחה ממנו. מעבר לכך, יכולים גם להיות מקרים של פסילה של צוואה, בהם בעל הצוואה הוא זה שמבטל את הצוואה האחרונה, ועל ידי זה מביא לפסילתה. דבר זה לא יכול להתקיים, במקרה של צוואה הנערכת בעל פה, בימיו האחרונים של אדם.

 

הסיבות לביטול צוואה

במקרה שמישהו מיורשיו של הנפטר, או כל אדם שיש לו עניין בצוואה, רואה לנכון סיבה בגינה יש צורך בביטול הצוואה, קיימת עבורו האפשרות להגשת התנגדות לקיומה של הצוואה, המוגשת לרשם לענייני ירושה. הסיבות לביטול של צוואה הן:

  • צוואה שיש בה הוראה שלא על פי החוק – במקרה והצוואה כוללת, דרישה לביצוע הוראות פליליות.
  • צוואה שיש בה טעויות כתב – הכוונה לטעויות מהותיות, שיש בהן סתירה שקשה לתרץ, כאלו שלא מאפשרות הבנה לגבי כוונתו של העורך. במקרים אלו, יכול כל אחד מהצדדים לתת פרשנות שונה לכתוב, ולכן מורה בית המשפט, לבטל את הצוואה באופן שלם או חלקי.
  • צוואה שנערכה בכפייה או באיום או באינוס – הכוונה, גם לצוואה שנערכה בעזרת איום ישיר על עורך הצוואה, או על משפחתו והקרובים לו, וכן איום על שמו הטוב או על הרכוש שלו, וכן על ידי פגיעה אלימה, בו בקרובים לו או ברכוש שלו. כיוון שברור שהמרכיב המרכזי בה חסר, וזהו ביטוי רצונו האמיתי של הנפטר. טענות אלו אומנם יכולות להביא לביטול צוואה, אולם, אם לא הייתה הוראה של עורך הצוואה לביטולה לאחר שנה, כלומר לאחר שהוסר האיום, לא תחשב לצוואה שניתנה תחת כפייה, אלא לחוקית.
התנגדות לצוואה חוק
התנגדות לצוואה חוק

 

פסילה של צוואה בנוכחות נוטריון

ההליך בפסילת צוואה שנערכה בנוכחות נוטריון, כולל הגשה של התנגדות לקיומה של הצוואה. הסיבות לפתיחת הליך זה, נסמכות על הפגמים בעריכה של הצוואה, לדוגמה חוסר בחוות דעת של רופא, או קבלתן של הדרישות בצוואה, ממישהו שהוא לא עורך הצוואה עצמו.

 

פסילה של צוואה בנוכחות עדים

אותם עקרונות הקיימים בצוואה שניתנה בנוכחות נוטריון, קיימים גם בצוואה זו, אולם ההבדל ביניהן, הוא רק באופי השונה של כל אחת מהן, המתבטא בכך שזו נערכת בנוכחות נוטריון וזו בנוכחות עדים.

 

פסילת עד

פסילה של עד לצוואה, נעשית במקרים בהם קטין שלא הגיע לגיל 18, או מישהו שמוכרז כפסול דין, לא יכולים לשמש כעדים לעריכת צוואה. פסול דין, הוא מישהו שהוכרז ככזה על ידי בית המשפט, ואיננו נחשב לכשר מהבחינה המשפטית, מה שמקנה לו מינוי של אפוטרופוס.

 

פסילה עצמית של הצוואה

פסילת צוואה, יכולה להיות גם במקרים, בהם הצוואה נערכה בכתב יד. כלומר, אם עורך הצוואה רוצה לבטל את צוואתו שכתב, הוא יכול לעשות זאת, בעזרת הצהרה בכתב המעידה על כך שביטל אותה. במקרה כזה, אין צורך בעריכה של צוואה נוספת, כדי לבטל, ומספיק שהצהיר על ביטול הצוואה, כדי שהיא לא תהיה בתוקף.

 

השמדה של צוואה

אפשרות נוספת לפסול צוואה, היא על ידי השמדה פיזית של הצוואה, על ידי העורך שלה. אולם, זהו עניין בעל מורכבות, כיוון שאם היו מספר עותקים לצוואה זו, ואחד מהם גם הועבר ליורש מסוים ונשכח שם. לאחר זמן, השמיד עורך הצוואה את כול העותקים שהיו אצלו, אולם העותק שמסר נשכח ממנו, ואותו לא השמיד. אחרי שנפטר עורך הצוואה, מגיש אותו יורש את העותק לרשם, וטוען כי זהו העותק היחידי שקיים לצוואה, וצריך לקיים אותה בהתבסס על עותק מצולם. עורך הצוואה, לא צריך לבטל בצוואתו החדשה את כל הצוואה הישנה, ומקובל ששתי צוואות יהיו בעלות תוקף, במקרים בהם כל צוואה, כוללת הוראות אחרות מהאחרת.

 

פסילה באמצאות הרשם

במקרים מיוחדים, כשהצוואה לא מקיימת את הוראות החוק, קיים מצב של פסילת הצוואה, לפי החלטתו של הרשם לענייני ירושה. החלטתו של הרשם לפסילה של הצוואה, נעשית במקרה בו הצוואה, לא כוללת את כל מה שהיא אמורה לכלול, לפי החוק, וכן במקרים בהם נודע לרשם, על מעורבות של מי מהיורשים שלה. במקרים אלו, ההליך של הפסילה, יחל אחרי שהמוסמך לכך מטעם היועץ המשפטי לממשלה, קובע שיש במסמך זה פגם או חוסר מסוים, או חששות שאין הצוואה אמיתית, או שהיא אינה מזכירה יורש מסוים. כל זאת עלול למנוע מהמסמך להיחשב לצוואה.

 

לסיכום

התנגדויות לצוואה מוגשות בדרך כלל על ידי היורשים, או מי שאמור לרשת, וזכות זו נלקחה ממנו. בנוסף, גם עורך הצוואה עצמו, יכול לבטל את צוואתו האחרונה, ולהביא לפסילתה על ידי השמדתה. קיימים מקרים שונים, בהם ניתן להתנגד לצוואה ולהביא לפסילתה, לדוגמה: צוואה שאחד העדים לה היה קטין שלא הגיע לגיל 18, או מישהו שמוכרז כפסול דין, או על ידי הצהרה של עורך הצוואה בכתב, המעידה על כך שביטל אותה.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

התנגדות לצוואה מחיר

הצוואה מתארת מהי חלוקת העיזבון הרצויה בעיני המצווה, ולאחר מותו מחלקים היורשים את נכסי העיזבון על פיה. לעיתים אחד היורשים או הנוגעים בדבר מבקש להתנגד

עורך דין להתנגדות לצוואה

לעיתים מגיעים לבית המשפט אנשים אשר מבקשים להתנגד לקיומה של צוואה מסיבות שונות. מגיש ההתנגדות הינו על פי רוב אחד היורשים אשר נושל מנכסי העיזבון

התנגדות לצוואה דוגמא

לעיתים קרובות אחד האנשים אשר נפגעו מתוכנה של צוואה מסוימת מבקש לערער על תקפותה ולהתנגד לקיומה. במצבים אלה, על המתנגד לשלוח בקשת התנגדות לרשם הירושות,

התנגדות לצוואה תוך כמה זמן

מסמך הצוואה מכיל בתוכו את פרטי החלוקה הרצויה בעיני המנוח אודות עיזבונו. מדרך הטבע, חלוקה זו עשויה להדיר יורש מסוים או לקפח את חלקו בצורה

התנגדות לצוואה שכיב מרע

צוואת שכיב מרע הינה אחת מארבעת סוגי הצוואות המוכרות בחוק הישראלי, והיא נחשבת לצוואה החלשה מכולן. ההתנגדות לצוואה שכיב מרע עשויה להתמקד בתחומים שונים, ובמאמר

עילות התנגדות לצוואה

כל בקשה לקבלת צו קיום צוואה מוגשת אל הרשם לענייני ירושה, שמצידו חייב לפרסם את דבר הבקשה בעיתון יומי וזאת על מנת שמי שמעוניין להתנגד

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: