הסתלקות היורש מזכותו בעזבון

אנשים רבים יודעים כי יום יבוא והם ירשו את עיזבונם של קרובי משפחתם, עם לכתם לעולם שכולו טוב. אולם ישנם מקרים אשר בהם מעוניין יורש להסתלק מחלקו בעיזבון שיועד עבורו במסגרת הצוואה או שלו הוא זכאי על פי דין. במצב כזה ניתן לבצע פעולה הנקראת "הסתלקות מעיזבון" או בשמה הנוסף: "הסתלקות מירושה". פתרון זה מזכה את היורש החוקי בפטור מלא או חלקי מקבלת הירושה שיועדה לו. במאמר זה ננסה לעמוד על משמעותה של הסתלקות היורש מזכותו בעזבון, נסביר מתי פתרון זה עשוי להיות רלוונטי, כיצד מתבצעת הסתלקות היורש מזכותו בעזבון, ונדון בהשלכות האפשרויות של הסתלקות היורש מזכותו בעזבון.

 

הסתלקות היורש מזכותו בעזבון – מה מהותה

קיימים מגוון תרחישים אשר בהם האפשרות העומדת ליורש להסתלק מחלקו בעיזבון או מכלל נכסי העיזבון שיועדו לו, עשויה להיות שימושית ביותר, כפי שנסביר באריכות בשורות הבאות. לדוגמא, במקרים מסוימים עלולים להתווסף לנכסי הירושה מיסים שיש לשלם בעת קבלתם. במקרים אחרים, השיקולים של אדם להסתלק מזכותו בעיזבון עלולים להיות דווקא אישיים ולאו דווקא כלכליים.

 

הסתלקות היורש מזכותו בעזבון –  מתי היא רלוונטית?

הסתלקות היורש מזכותו בעזבון לרוב נובעת משיקולים פיננסיים או אישיים. לעתים, נוסח הצוואה מעמיד תנאים ספציפיים ליורשים בהקשר של קבלת הירושה, וכאשר התנאים הללו מתנגשים עם האינטרסים של היורש, הוא עשוי להעדיף להסתלק מחלקו בעיזבון במקום לעמוד בתנאים הללו. לצורך העניין, כאשר מדובר על יורש שחי במדינה זרה וצוואת המנוח מתנה את קבלת חלקו בעיזבון בכך שהיורש ישוב לחיות בארץ, ייתכן ובחירתו של היורש תהיה להסתלק מזכותו בעיזבון על מנת להמנע מחובת העמידה בתנאי זה, שמשקף את רצון המצווה אך לא את רצונו האישי.

הסתלקות היורש מזכותו בעזבון עשויה להיות רלוונטית גם במקרה של נכסים המועברים בירושה וטומנים בחובם חובת תשלום של מיסים או חובות, כגון מס רכישה, או מס שבח על נכסי מקרקעין כאלו ואחרים, שעשויים להידרש במקרה של יורש שבבעלותו כבר נמצאים נכסי נדל"ן. למותר לציין כי הצורך לשלם את המיסים הנלווים לקבלת נכסי הירושה לא תמיד הולם את יכולתו הכלכלית של היורש או סדרי העדיפויות שלו, ולכן יתכן ויבחר להסתלק מחלקו בעזבון.

הסתלקות היורש מזכותו בעזבון
הסתלקות היורש מזכותו בעזבון

 

מה יעשה בנכסי העיזבון שהיורש הסתלק מזכותו בהם?

הסתלקות היורש מזכותו בעזבון עשויה לבוא לכלל ביטוי באחד משני אופנים: הסתלקות כללית מעיזבון או הסתלקות ספציפית מעיזבון. כאשר עסקינן בהסתלקות כללית של יורש מזכותו בעיזבון, הכוונה הינה למצב בו היורש בוחר להסתלק מחלקו בעיזבון, ומאפשר את העברתו לשאר היורשים, כך שהחלק שלו בעיזבון מחולק בין יתר היורשים שווה בשווה. לעומת זאת, כשמדברים על הסתלקות ספציפית של יורש מזכותו בעזבון, הכוונה הינה למצב בו היורש בוחר להסתלק מחלקו בעיזבון, ומייעד אותו לאדם ספציפי שיקבל את חלקו במקומו. הסתלקות ספציפית מעיזבון מאפשרת להעביר את חלק העיזבון האמור לחזקתם של בת או בן הזוג של המנוח, מי מילדיו, או אחד מבין אחיו.

 

ההשלכות של הסתלקות היורש מזכותו בעזבון

מן הראוי להכיר בכך שפעולת ההסתלקות של יורש מזכותו בעיזבון היא פעולה בלתי הפיכה שקשה מאוד לחזור ממנה. ככל שיורש שהסתלק מזכותו בעזבון יתחרט על החלטתו ויבחר לבטל את הסתלקותו מחלקו בירושה, הוא ידרש להוכיח כי הסתלקותו מן העיזבון בוצעה תחת השפעה בלתי הוגנת, בטעות שנעשתה בתום לב, בעקבות מצג שווא וכיוצא באלו.

 

כיצד מתבצעת הסתלקות היורש מזכותו בעזבון?

חוק הירושה בישראל מגדיר טווחי זמן קבועים מראש אשר במסגרתם ניתן לבצע הליכים מסוימים הנוגעים לטיפול בצוואות ועזבונות, ובכללן, פעולה של הסתלקות היורש מזכותו בעזבון. על מנת שיורש יוכל להתנער מחלקו בעזבון, עליו להגיש בקשה להסתלקות מעיזבון בין מועד פטירתו של בעל העזבון ובין מועד חלוקת העיזבון בין היורשים בפועל.

את בקשת הסתלקות היורש מזכותו בעזבון מגישים לרשם לענייני ירושה, ובמקרים בהם הנושא מטופל באמצעות בית המשפט לענייני משפחה – הבקשה מוגשת לידי בית המשפט. באם קיימת בקשה לצו קיום צוואה או בקשה לצו ירושה, רצוי לצרף את בקשת הסתלקות היורש מזכותו בעזבון לצווים הללו. הסתלקות היורש מזכותו בעזבון תיכנס לתוקפה החל מרגע הגשת ההצהרה.

 

למה חשוב לשים לב בעת הגשת בקשת הסתלקות היורש מזכותו בעזבון?

במסגרת הגשת הצהרת הסתלקות של היורש מזכותו בעזבון, חשוב לפרט באופן ברור וסדור מהו סוג ההסתלקות המבוקש, על ידי ציון שיעור ההסתלקות שהיורש מעוניין לבצע. היה והיורש מבקש הסתלקות ספציפית מעיזבון, עליו לפרט במסגרת הבקשה את פרטיו המוטב שלרשותו הוא בוחר להעביר את חלקו בירושה. כפי שצוין לעיל, המוטב יכול להיות בן / בת זוגו של המנוח, ילד מילדיו של המנוח או אחד מאחיו.

 

האם הסתלקות היורש מזכותו בעזבון תמיד קבילה מבחינה חוקית?

באופן כללי, במידה ובקשת היורש להסתלקות מחלקו בעיזבון מוגשת בתום לב ומתוך מניעים ענייניים – בין אם הם כלכליים או אישיים, סביר כי ההצהרה תאושר בידי רשם הירושה או בית המשפט לענייני משפחה. עם זאת, היה ובית המשפט יפסוק כי בקשת הסתלקות היורש מזכותו בעזבון הוגשה בכוונת מכוון להתחמק מתשלומי חובות, או כל כוונה מונעת אינטרסים שיש בה כדי לפגוע בזכויותיו של הזולת, ייתכן בהחלט כי הבקשה להסתלקות מעיזבון תדחה על הסף.

יתרה מכך, לא בכל מקרה רשאי יורש להסתלק מזכותו בכל נכס מכלל נכסי העזבון. למשל, כאשר נכסי העיזבון מיועדים לחלוקה שווה בין היורשים החוקיים, לכל אחד מהם שמורה הזכות להסתלק מחלקו בעזבון באופן מלא, אך לא ניתן להסתלק משוויים של נכסי העזבון באופן חלקי.

 

כיצד מתבצעת הסתלקות היורש מזכותו בעזבון במקרה בו הנפטר לא ערך צוואה

ישנם מקרים שבהם המנוח לא הותיר אחריו צוואה, מה שמעמיד את היורשים החוקיים שלו במצב של אי וודאות בבואם להצהיר על הסתלקותם מן העיזבון. במקרים של העדר צוואה, עומדת ליורש הזכות להגיש בקשת הסתלקות מעיזבון עבור אחוזים מסוימים מחלקו בעיזבון על פי חוקי הירושה. עם זאת לא תהיה ליורש אפשרות לבקש הסתלקות מנכס ספציפי מתוך חלקו בעזבון.

 

הסתלקות היורש מזכותו בעזבון – רק באמצעות עורך דין צוואות וירושות

הנושא של הסתלקות היורש מזכותו בעזבון הוא מורכב וסבוך, ולביצוע פעולה של הסתלקות מעזבון עלולות להיות השלכות ארוכות טווח עבור היורש. על כן לפני שאתם ממהרים להחליט מהו האופן הראוי לטפל בנכסי הירושה שיועדו לכם, מומלץ מאוד לפנות להתייעצות מקדימה מול עורך דין המתמחה בדיני צוואות וירושות, ומכיר את המשמעויות הנלוות להגשת הצהרת הסתלקות מעזבון. עו"ד צוואות וירושות הוא הגורם המקצועי שיוכל לעזור לכם להגיע להחלטות הנכונות ביותר עבורכם, ולהבטיח שבקשת ההסתלקות מעיזבון תתבצע בהתאם לדרישות החוק ובאופן שישרת אתכם.

התכנים בעמוד זה אינם מהווים חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מטעם עורך דין עם התמחות בדיני ירושה ועיזבון, והם מובאים לידיעה כללית בלבד. מידע זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום צורה. במקרה בו נדרש טיפול משפטי בנושא צוואה או ירושה, יש לפנות ישירות לקבלת סיוע מעורך דין מומחה.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

שכרו של מנהל העיזבון

מימוש צוואה הינו הליך מורכב אשר לעיתים אורך זמן רב ומכיל מורכבויות רבות. במידה והיורשים אינם מצליחים לבצע הליך זה באופן עצמאי, מתמנה אדם הקרוי

סדר העדיפות בין חובות העיזבון

לא מעט אנשים מותירים אחריהם נכסים, ממון ורכוש כאשר הם הולכים לעולמם. מי שנהנה מכל אלו, לאחר מותו של המוריש, הם היורשים שהוגדרו בצוואתו או

במה מסלקים את חובות העיזבון

חוק הירושה הוא אחד מהחוקים הכי שימושיים שיש, היות שהוא מגדיר את אופן ההתמודדות הנדרש עם תרחישים שונים הנוגעים לטיפול בצוואות וירושות. היות ומדובר על

מנה וחלק בעזבון

סעיף 47 וסעיף 51 לחוק הירושה, עוסקים בשני נושאים חשובים המשלימים זה את זה. הסעיפים הללו מתייחסים למצב בו כותב הצוואה הוריש לאדם אחד או

ניהול עיזבונות

נושא הירושה והעיזבון הוא נושא מורכב למדי, אשר לעיתים דורש טיפול ייחודי. המורכבות של הנושא נובעת מעצם העובדה שבכל מצב שבו יש יותר מיורש אחד,

אמצעים לשמירת העיזבון

עיזבון הוא מושג המתאר את הירושה שהותיר אדם כלשהו שהלך לעולמו, על כל המרכיבים שלה. בדרך כלל, המושג הזה זהה למה שנהוג לקרוא לו "ירושה".

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: